วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนน่าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
 
 ข้อมูลสารสนเทศ AOC nan1
     ความเป็นมา  

   วิสัยทัศน์และแนวทางการบริการ

   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2562-2564
    แผนปฎิบัติการประจำปี 2562
   ภารกิจและบทบาทหน้าที่
   ทำเนียบผู้บริหาร สพป.น่าน 1
   โครงสร้างสำนักงาน
   ข้อมูล GIS สพป.น่าน 1
   ติดต่อสพป.และเจ้าหน้าที่
   
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
 
- ระบบควบคุมภายใน 
 - งานสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 
- มาตรฐานสพป.น่าน61

 

 กลุ่มนโยบายและแผน
 ข้อมูลสารสนเทศ    
 - รายงานการบริหารงบประมาณ
   e-budget
 - แบบสำรวจความพึงพอใจงานข้อมูล
 - แบบฟอร์มต่างๆ

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ
 - ITA OnLine 2561

  กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
 - กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
 
- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศ
  และการจัดกระบวนการเรียนรู้

  หน่วยตรวจสอบภายใน
  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 ชือกลุ่มงานเป็นภาษาอังกฤษ
 สมาคมณาปกิจสงเคราะห์ฯ(ชคน.)
 สมาคมณาปกิจสงเคราะห์ฯ(ชคน.)

 
     แผนกระทรวงศึกษาธิการปี2561(คลิก)  
   นโยบาย สพฐ. ปี2561(คลิก)
   พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
   แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

 
รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียน
 ขนาดเล็กปีงบประมาณ 2561
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
   พ.ศ. ๒๕๕

 
     หลักสูตรท้องถิ่น ปี 2553  
   หลักสูตรแกนกลาง 2551
   หลักสูตรพุทธศักราช 2544
   หลักสูตรพุทธศักราช 2551
   การจัดกระบวนการเรียนรู้
 แนวทางจัดทำรายงานประจำปีของร.ร.
  งานวิจัยปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
แก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาส
สรุปแบบประเมินโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน
ประเมินโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน
  ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา

 
    ศึกษาธิการจังหวัดน่าน  
    สพฐ.
    กระทรวงศึกษาธิการ
    ก.ค.ศ.
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(สป.)
    สพป.น่าน เขต 2
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
    สทร.สพฐ.
    สำนักนโยบายและแผน สพฐ.
    กลุ่มโรงเรียนดาวเหนือ
   โรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน 1
ชมรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 

 
 

 
 

free web counter
 
 ข่าวความเคลื่อนไหว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
 
ข่าวสารราชการทั้งหมด
 
 
 
เชิญชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
     และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม (รายละเอียด)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
               การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ
              หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
              (  รายละเอียด)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
    ว. ๒๑/๒๕๖๐
    1.1 หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ.๐๒๐๖.๔/ ว.๒๐ ลงวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๖๐ (รายละเอียด)
    1.2 หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ.๐๒๐๖.๓/ ว.๒๑ ลงวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๖๐ (รายละเอียด)
    1.3 หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ.๐๒๐๖.๗/ ว.๒๒ ลงวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๖๐ (รายละเอียด)
    1.4 หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ.๐๒๐๖.๓/ ๐๖๔๒ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๐ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมไทย (หนังสือ)
 การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     และเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)(แบบฟอร์มรายชื่อ)
 การพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (รายละเอียด)
: แนวทางและวิธีการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ครู) (ผู้บริหาร)
:  หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 : การพัฒนาข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อให้มีหรือ
       เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ E-Training
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวืทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    (มติเพิ่มเติม) (รายละเอียด) (1.คู่มือการประเมิน) (2.แบบเสนอขอรับการประเมิน)
    (3.แบบรายงานการขอรับการประเมิน) (4.แบบรายงานผลการปฏิบัติในการขอมี )
    (4.แบบรายงานผลการปฏิบัติในการขอมีหรือเลื่อน) (สรูปรายการเอกสาร)
ว5 (54)หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
     ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
     และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

**********************************************************************
 
แหล่งความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.
ข้อมูล สพท.โรงเรียน
บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา

เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย

ภาษาไทย ภาษาทอง

เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา
แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

มุมศึกษานิเทศก์  Supervisory

เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ
แลกเปลี่ยนสื่อการสอน
คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน

สารานุกรมสำหรับเยาวชน

คลังความรู้สารานุกรมไทย
พจนานุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์
คลังความรู้สำหรับเยาวชน

OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning

Pil Obec

การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

โครงการของ สพฐ.
ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา

ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล
GPA PR ของนักเรียนรายบุคล
ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
 

ข่าวสารน่ารู้  


 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓ (แผนที่ตั้ง)
Email: nanedu0701@obecmail.obec.go.th