เว็บไซต์ของโรงเรียนในระบบ EMIS 
  รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
URL
1 1055250002
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250002
2 1055250003
ชุมชนบ้านดู่ใต้
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250003
3 1055250004
บ้านธงน้อย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250004
4 1055250005
บ้านนาผา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250005
5 1055250006
บ้านน้ำครกใหม่
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250006
6 1055250007
ราชานุบาล
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250007
7 1055250009
บ้านธงหลวง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250009
8 1055250011
บ้านเชียงยืน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250011
9 1055250012
บ้านซาวหลวง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250012
10 1055250013
บ้านต้าม
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250013
11 1055250014
บ้านนวราษฎร์
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250014
12 1055250015
บ้านนาซาว
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250015
13 1055250016
บ้านบ่อสวก
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250016
14 1055250017
บ้านป่าคา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250017
15 1055250018
บ้านม่วงเจริญราษฎร์
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250018
16 1055250019
ดอนสะไมย์วิทยา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250019
17 1055250020
บ้านไชยสถาน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250020
18 1055250021
บ้านดอนเฟือง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250021
19 1055250023
บ้านเรือง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250023
20 1055250024
บ้านศรีเกิด
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250024
21 1055250025
บ้านศรีนาป่าน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250025
22 1055250026
บ้านถืมตอง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250026
23 1055250027
บ้านน้ำโค้ง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250027
24 1055250029
บ้านสะเนียน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250029
25 1055250030
บ้านสองแคว
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250030
26 1055250031
บ้านห้วยมอญ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250031
27 1055250032
บ้านปางเป๋ย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250032
28 1055250033
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250033
29 1055250034
บ้านน้ำงาว
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250034
30 1055250035
บ้านผาขวาง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250035
31 1055250036
บ้านผาตูบ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250036
32 1055250037
บ้านผาสิงห์
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250037
33 1055250038
บ้านวังหมอ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250038
34 1055250039
บ้านสะละภูเวียง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250039
35 1055250041
บ้านสันติภาพ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250041
36 1055250042
บ้านทรายทอง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250042
37 1055250043
บ้านกาใส
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250043
38 1055250044
บ้านวังตาว
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250044
39 1055250045
บ้านห้วยปุก
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250045
40 1055250046
บ้านห้วยเฮือ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250046
41 1055250047
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250047
42 1055250048
บ้านห้วยละเบ้ายา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250048
43 1055250049
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250049
44 1055250050
ไทยรัฐวิทยา 45
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250050
45 1055250051
บ้านดอนไชย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250051
46 1055250052
บ้านไชยสถาน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250052
47 1055250054
ตาลชุมศึกษาลัย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250054
48 1055250055
บ้านป่าสัก
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250055
49 1055250056
จอมจันทร์วิทยาคาร
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250056
50 1055250057
บ้านปางสา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250057
51 1055250058
บ้านนากอก
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250058
52 1055250059
บ้านนาเคียน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250059
53 1055250060
บ้านครกคำ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250060
54 1055250061
ชุมชนบ้านใหม่
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250061
55 1055250062
บ้านขึ่งงามมงคล
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250062
56 1055250063
บ้านท่าลี่
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250063
57 1055250064
บ้านผาเวียง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250064
58 1055250065
บ้านสาลีก
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250065
59 1055250066
บ้านม่วงเนิ้ง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250066
60 1055250067
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250067
61 1055250068
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250068
62 1055250069
ทุ่งศรีทอง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250069
63 1055250070
ศรีนาชื่น
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250070
64 1055250071
บ้านวังม่วง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250071
65 1055250073
บ้านแม่ขะนิง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250073
66 1055250074
ภูเค็งพัฒนา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250074
67 1055250075
ไตรธารวิทยา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250075
68 1055250078
บ้านปงสนุก
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250078
69 1055250079
บ้านวัวแดง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250079
70 1055250083
บ้านหัวนา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250083
71 1055250084
บ้านอ่ายนาผา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250084
72 1055250085
บ้านนาไลย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250085
73 1055250086
บ้านพะเยา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250086
74 1055250087
บ้านสาคร
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250087
75 1055250088
บ้านท่ามงคล
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250088
76 1055250089
บ้านจะเข้ภูหอม
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250089
77 1055250090
บ้านไพรอุดม
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250090
78 1055250091
บ้านไหล่น่าน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250091
79 1055250093
หาดทรายทองวิทยาคาร
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250093
80 1055250094
ริมฝั่งว้าวิทยา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250094
81 1055250095
วัดท่าข้าม (สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250095
82 1055250096
บ้านนาสา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250096
83 1055250097
บ้านน้ำมวบ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250097
84 1055250098
บ้านส้านนาหนองใหม่
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250098
85 1055250099
บ้านสาลี่
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250099
86 1055250100
บ้านนาเหลืองไชยราม
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250100
87 1055250101 ริมฝั่งน่านวิทยา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250101
88 1055250103
บ้านหลับมืนพรวน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250103
89 1055250104
บ้านนาเหลืองใน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250104
90 1055250105
ฝั่งหมิ่น (รัฐราษฎร์บำรุง)
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250105
91 1055250106
บ้านห้วยน้ำอุ่น
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250106
92 1055250107
บ้านชมพู
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250107
93 1055250108
บ้านสะเลียม
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250108
94 1055250109
บ้านห้วยหลอด
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250109
95 1055250110
บ้านป่าหุ่ง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250110
96 1055250111
บ้านนาก้า
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250111
97 1055250112
บ้านฮากฮาน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250112
98 1055250113
บ้านบ่อหอย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250113
99 1055250114
บ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250114
100 1055250115
ชุมชนบ้านนาหลวง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250115
101 1055250116
บ้านนาหล่าย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250116
102 1055250117
บ้านบุ้ง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250117
103 1055250119
บ้านน้ำหิน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250119
104 1055250120
บ้านเชียงของ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250120
105 1055250121
บ้านใหม่
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250121
106 1055250122
บ้านหัวเมือง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250122
107 1055250124
บ้านน้ำหก
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250124
108 1055250125
บ้านหนองบัว
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250125
109 1055250126
บ้านห้วยเลา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250126
110 1055250127
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250127
111 1055250129
บ้านศาลา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250129
112 1055250130
บ้านสถาน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250130
113 1055250131
บ้านนา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250131
114 1055250132
บ้านน้ำลัด
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250132
115 1055250134
บ้านพืชเจริญ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250134
116 1055250135
บ้านน้ำพุ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250135
117 1055250137
บ้านเปา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250137
118 1055250138
ชุมชนบ้านอ้อย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250138
119 1055250139
บ้านนาไค้
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250139
120 1055250140
บ้านสันทะ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250140
121 1055250141
บ้านห้วยส้ม
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250141
122 1055250142
บ้านห้วยจอย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250142
123 1055250143
บ้านทัพม่าน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250143
124 1055250144
บ้านเชตวัน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250144
125 1055250145
บ้านส้าน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250145
126 1055250146
ประกิตเวชศักดิ์
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250146
127 1055250290
บ้านตอง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250290
128 1055250291
บ้านก้อ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250291
129 1055250293
บ้านแคว้ง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250293
130 1055250294
บ้านพรหม
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250294
131 1055250295
ชุมชนบ้านนาคา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250295
132 1055250296
อนุบาลแม่จริม
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250296
133 1055250297
บ้านห้วยบง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250297
134 1055250300
บ้านกิ่วน้ำ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250300
135 1055250301
บ้านน้ำตวง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250301
136 1055250302
บ้านน้ำปาย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250302
137 1055250303
บ้านป่าสัก
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250303
138 1055250305
บ้านน้ำปูน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250305
139 1055250306
บ้านน้ำพาง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250306
140 1055250310
มิตรมวลชน 3
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250310
141 1055250311
บ้านร่มเกล้า
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250311
142 1055250312
ชุมชนบ้านหลวง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250312
143 1055250314
บ้านวังยาว
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250314
144 1055250315
รัฐราษฎร์นุเคราะห์
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250315
145 1055250316
บ้านพี้ใต้
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250316
146 1055250317
บ้านพี้เหนือ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250317
147 1055250319
บ้านฟ้า
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250319
148 1055250320
บ้านเป้า
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250320
149 1055250322
บ้านดอนหล่ายทุ่ง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250322
150 1055250323
บ้านนาวี
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250323
151 1055250324
บ้านดู่
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250324
152 1055250325
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250325
153 1055250326
บ้านนายาง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250326
154 1055250327
บ้านคำเรือง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250327
155 1055250328
บ้านนาบอน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250328
156 1055250329
ชุมชนบ้านนาทะนุง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250329
157 1055250330
บ้านค้างอ้อย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250330
158 1055250331
บ้านน้ำเลา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250331
159 1055250332
บ้านห้วยนาย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250332
160 1055250334
บ้านน้ำเลาสาขาปากนาย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250334
161 1055250335
บ้านปิงใน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250335
162 1055250336
บ้านปิงหลวง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250336
163 1055250337
บ้านน้ำแพะ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250337
164 1055250338
บ้านน้ำลี
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250338
165 1055250339
บ้านน้ำเคิม
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250339
166 1055250340
บ้านนาคา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250340
167 1055250341
อนุบาลเมืองลี(บ้านป่าซาง)
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250341
168 1055250342
บ้านน้ำอูน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250342
169 1055250343
ป่าแลวหลวงวิทยา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250343
170 1055250345
บ้านสบยาง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250345
171 1055250346
บ้านป่าอ้อย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250346
172 1055250347
บ้านโป่งคำ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250347
173 1055250350
บ้านดู่พงษ์
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250350
174 1055250351
บ้านป่าแดด
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250351
175 1055250352
บ้านศรีบุญเรือง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250352
176 1055250353
บ้านห้วยแฮ้ว
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250353
177 1055250354
บ้านศรีนาม่าน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250354
178 1055250355
ราษฎร์รัฐพัฒนา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250355
179 1055250356
บ้านดอนไพรวัลย์
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250356
180 1055250357
บ้านปางช้าง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250357
181 1055250398
บ้านนาเหลืองม่วงขวา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250398
182 1055250399
บ้านน้ำเกี๋ยน
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250399
183 1055250400
บ้านน้ำแก่นกลาง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250400
184 1055250401
บ้านน้ำแก่นเหนือ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250401
185 1055250403
บ้านม่วงตึ๊ด
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250403
186 1055250405
บ้านทุ่งน้อย
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250405
187 1055250408
บ้านฝายแก้ว
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250408
188 1055250410
บ้านห้วยคำ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250410
189 1055250411
บ้านห้วยไฮ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250411
190 1055250412
บ้านท่าล้อ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250412
191 1055250414
บ้านบุปผาราม
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250414
192 1055250415
บ้านเมืองจัง
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250415
193 1055250417
บ้านหาดเค็ด
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250417
194 1055250419
บ้านหัวเวียงเหนือ
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250419
195 1055250422
บ้านน้ำลัดสบแก่น
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250422
196 1055250423
บ้านม่วงใหม่
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250423
197 1055250424
บ้านหัวนา
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250424
198 1055250425
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250425