คู่มือการคัดเลือก
เอกสารประชาสัมพันธ
1. ภาพรวมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี       1 แบบฟอร์มเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยศิษย์เก่าอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี   
2. ขอบข่ายภารกิจคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัล       
    สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนประเทศไทย
2.แบบฟอร์มเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยองค์กรหน่วยงาน       
3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี      

4. คู่มือการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี