โรงเรียนในโครงการต่าง ๆ
ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ ชื่อผู้บริหาร นักเรียน ห้อง ครู ระดับชั้นที่เปิดสอน
  โรงเรียนโครงการส้วมสุขสันต์
1 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่าน นายทเวทร์  สิทธิวุฒิ 298 11 16 อ.1-ม.3
2 บ้านผาสิงห์ เมืองน่าน นายอาคม  กุลสุรินทร์       131 10 16 อ.2-ม.3
4 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เมืองน่าน นายวิโรจน์   มหานิล 2555 54 107 ม.1-ม.6
5 ศรีเวียงสาวิทยาคาร สา นายปราโมทย์  ใจสุดา 515 21 27 อ.1-ป.6
6 ยาบหัวนาวิทยา สา นายกฤษดา  นันทวาสน์ 145 9 12 ม.1-ม.6
7 จอมจันทร์วิทยาคาร สา นายชัยวัฒน์  ดวงตา 204 11 17 อ.1-ม.3
8 บ้านไหล่น่าน สา นายวิสูตร  พรหมมานนท์ 47 8 6 อ.1-ป.6
9 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริม นายถนอม  นันภิวงค์ 151 8 12 อ.1-ป.6
10 เมืองลีประชาสามัคคี นาหมื่น นายสุธรรม  ปานเกิดผล 291 12 16 ม.1-ม.6
11 บ้านนายาง นาหมื่น นายกฤษดา  อินแสง 132 8 10 อ.1-ป.6
12 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุข นางสาวสุบินรัตน์   รัตนศิลา 77 8 6 อ.1-ป.6
13 บ้านวังยาว บ้านหลวง นางวีระวรรณ  คฤหานนท์ 205 8 9 อ.1-ป.6
14 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อย นายบุญแต่ง  ใจจันทร์ 271 13 17 อ.1-ม.3
15 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย นายศักดิ์ชาย  รินนาศักดิ์ 72 8 6 อ.1-ป.6
16 น่านนคร ภูเพียง นางสาวสมพร  ไชยมงคล 566 16 31 ม.1-ม.6
17 ศรีนครน่าน ภูเพียง นายไตรพฤก  ผางาม 145 6 14 ม.1-ม.6