ดาวโหลดแบบฟอร์มด้านวิชากา
   ดาวโหลดแบบฟอร์มนักเรียน
   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
   คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา
    ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัดเป็นรายอำเภอ
    ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน
    จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาเป็น รายอำเภอ
    ข้อมูลจำนวนห้องเรียน จำแนกตามสังกัดเป็นรายอำเภอ
    จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาเป็น รายอำเภอ
   โรงเรียนในจังหวัดน่าน
   แบบจัดเก็บข้อมูลสถิติ ปี 2557