วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ คำจำกัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     แผนภูมิการปฏิบัติงาน คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ข้อสังเกต ( รายละเอียด )
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ( รายละเอียด )
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เกี่ยวข้อง ( รายละเอียด )
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ( รายละเอียด )
บันทึกผลการประเมิน ( รายละเอียด )
แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ( รายละเอียด )

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( รายละเอียด )

ตัวอย่างคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ( รายละเอียด )
เอกสารที่นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( รายละเอียด )