ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

 งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ ศธจ.น่าน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณก้อนแรกที่ได้รับจากต้นสังกัด  โดยมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 12.22    ในอาทิตย์แรกที่ได้รับงบประมาณ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แนะนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ปรับปรุง ระบบ amss++ ร่วมกับระบบบริหารงบประมาณ Balance  รวมกันเพื่อสามารถใช้งานทั้งระบบงานสารบรรณ และระบบงบประมาณให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้จัดวางระบบไว้ ที่เมนูด้านบนเว็บไซต์ของกลุ่มอำนวยการ  ทั้งนี้อยู่ระหว่างการปรับปรงุข้อมูลผู้ใช้เข้าในระบบ โดยคาดว่าจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ ภายในอาทิตย์ของเดือน กรกฎาคม 2560   ทั้งนี้ระบบดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถพัฒนาปรับปรุง ต่อยอดได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้พัฒนา   เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการโดยรวม….

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แบบฟอร์มราชการ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือข้าราชการ ตรวจสอบข้อมูลตนเองและครอบครัว  เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เตรียมพร้อมระบบจ่ายตรง  ขยายเวลาภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2560 ได้ที่
http://pws.cgd.go.th/EFiling/

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment